BAKOS
Menu

Strategija za mlade
18.07.2017Gornja Radgona mladim prijazna občina!

Predstavili so »Prvo strategija za mlade v občini Gornja Radgona 2017/21«

     V prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona je potekala posebna novinarska konferenca, na kateri so Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona; Ines Zorec, predsednica Mladinskega sveta Gornja Radgona; Boris Fartek, vodja Mladinskega centra Gornja Radgona (Zavod Kultprotur Gornja Radgona) in Nuša Pavlica Jakovljevič, direktorica Pore, razvojne agencije Gornja Radgona, predstavili „Prvo strategijo za mlade v občini Gornja Radgona 2017/21“. Mladinski svet (MS) Gornja Radgona je leta 2014, skupaj s ključnimi akterji, občino Gornja Radgona, Mladinskim centrom Gornja Radgona (Zavod Kultprotur Gornja Radgona) in Poro, razvojno agencijo Gornja Radgona, začrtal smernice za pripravo prve Strategije za mlade v svoji lokalni skupnosti in v naslednjih letih s sodelovanjem in strokovno podporo omenjenih akterjev pripravil predlog strategije. Glavno vlogo pri pripravi strategije je imel MS Gornja Radgona, ker kot krovna mladinska organizacija predstavlja interese mladih in mladinskih organizacij ter si prizadeva za prepoznavanje in zagovarjanje potreb mladih.  Ključni akterji pa so aktivno sodelovali pri pripravi in zagotavljali pomembno strokovno podporo. Strategija je bila oblikovana na podlagi želj in potreb mladih in pripravljena skupaj z mladimi, saj so bili rezultati vprašalnika in fokusnih skupin med mladimi ključna podlaga za pripravo. S temeljnim programskim dokumentom na področju mladine je Občina Gornja Radgona naredila pomemben korak naprej, ki predvideva celostno in strateško ureditev področja mladine na lokalni ravni. Omenjeno strategijo za mlade je nedavno sprejel tudi občinski svet občine Gornja Radgona.

    Strategija za mlade 2017–2021 je prvi celostni mladinski dokument, ki obravnava vsa pomembna mladinska področja v občini Gornja Radgona, ki so mladinsko organiziranje, prosti čas, družbeno-kulturne in športne dejavnosti, zaposlovanje mladih, stanovanjska problematika mladih, mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, izobraževanje mladih, participacija, zdravje in informiranje mladih. Temeljni dokument na področju mladine predvideva celostno in strateško ureditev področja mladine na lokalni ravni. Strategija je pripravljena skupaj z mladimi, saj so bili rezultati vprašalnika in fokusnih skupin med mladimi ključna podlaga za pripravo. S sloganom strategije »Daj ciljem smer« so mladi dokumentu dali smer, kot si jo želijo sami. V anketnem vprašalniku, ki je obsegal omenjena področja lokalnih mladinskih politik, je sodelovalo kar 150 mladih. V fokusnih skupinah oziroma skupinskih razpravah na temo Socialna vključenost mladih v občini Gornja Radgona pa je sodelovalo 21 mladih.

    Glede na cilje strategije, stanje in potrebe na področju mladine v občini, vlogo občine pri uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju in veljavnega odloka o mladini so se opredelila področja, ki so ključna za nadaljnji razvoj lokalnih mladinskih politik v občini Gornja Radgona. Na teh področjih je oblikovanih trinajst strateških ciljev in ukrepi, ki bodo cilje izpolnili. Strateški cilji, kot je povedala Ines Zorec, so: Zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju; Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za organizacije v mladinskem sektorju; Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne, družbeno-kulturne in športne dejavnosti; Razvoj mladinskega turizma; Razvoj podjetništva mladih; Izboljšanje pogojev za zaposlovanje mladih; Večja dostopnost stanovanj za mlade; Izboljšanje pogojev za mobilnost v lokalnem okolju; Krepitev mednarodne mobilnosti mladih; Okrepitev kompetenc in znanj mladih; Izboljšanje pogojev za participacijo mladih; Izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem času; Vzpostavitev celostnega informiranja mladih v občini.

    Pri spremljanju in uresničevanju strategije je vloga občine, katera je tudi nosilka Certifikata Mladim prijazna občina, ki jo zavezuje, da nadaljuje z razvojem lokalnih mladinskih politik. da v dialogu s krovno mladinsko organizacijo, Mladinskim svetom Gornja Radgona, uresniči zadane ukrepe strategije, da bo občina Gornja Radgona postala mladim še prijaznejša. Strategija za mlade se sprejema za obdobje petih let in zajema predvsem: izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini, vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini, okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje in uresničevanja programa. Za dosega tega cilja je potrebno stremeti k ohranjanju in krepitvi sodelovanja z mladimi in mladinskimi organizacijami, ki so aktivne v lokalnem okolju. Hkrati pa razširiti oblikovanje in implementacijo ukrepov različnih sektorskih lokalnih politik, z namenom lažje integracije mladih v ekonomsko, kulturno in družbeno življenje. Predvsem z osredotočanjem na ukrepe s področja horizontalnih in vertikalnih lokalnih mladinskih politik, kot so mladinsko organiziranje in prosti čas, izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere mladih, participacija, mobilnost in informiranje itd.

O.B.

 

 BAKOS © 2016